Jak účtujeme nadlimitní kontakty při využívání Samba Essentials

Jak funguje účtování Samby?

Nadlimitní účtování

Samba.ai ceník nadlimitního využití

Co to pro vás prakticky znamená?

  • Máte vždy jistotu, že vaše kampaně v pořádku odejdou na všechny kontakty. Nemusíte tedy průběžně počítat množství kontaktů a odeslaných emailů, abyste se vešli do limitu, a měnit vždy svoje měsíční předplatné.
  • V dalším měsíci po tom, co jste limity překročili, vám budeme účtovat nadlimitní poplatek anebo se můžete rozhodnout, že přejdete na vyšší tarif.
  • Nadlimitní poplatek se účtuje podle vašeho tarifu po balíčcích kontaktů a balíčcích zpráv. U tarifu s 500 kontakty to znamená, že za každých 50 nových kontaktů zaplatíte 115 Kč a za každých 500 zpráv odeslaných nad rámec limitu také 115 Kč.

Příklad

  • za každých dalších 1 000 kontaktů nad limit zahrnutý v měsíční ceně se účtuje příplatek +460 Kč bez DPH
  • za každých dalších 10 000 zpráv nad limit zahrnutý v měsíční ceně se účtuje příplatek +460 Kč bez DPH

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store